Strona główna  |  Prenumerata  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama

 
Aktualności

»


ogłoszeniePolska Organizacja Turystyczna

ogłasza konkurs 

na stanowisko DYREKTORA Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w Londynie

Główne obowiązki: Promocja Polski w dziedzinie turystyki na rynku:

 • Wielkiej Brytanii i Irlandii

Wymagania konieczne: 

Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien:

 1. Posiadać tytuł magistra;
 2. Posiadać obywatelstwo polskie, lub inne, pod warunkiem biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 3. Korzystać z pełni praw publicznych;
 4. Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego;
 7. Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.  

Wymagania pożądane

 1. Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;
 2. Znajomość realiów i uwarunkowań rynkowych kraju urzędowania;
 3. Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;
 4. Znajomość „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020”;
 5. Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;
 6. Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;
 7. Znajomość ustawy o usługach turystycznych;
 8. Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;
 9.  Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

 

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie pracy pisemnej na temat:

 • Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej na rynku brytyjskim i irlandzkim, w latach 2018- 2020”.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacz przysięgłego.

Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.  

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:

 • 1.02.2018 roku

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

1. CV;

2.  listu motywacyjnego;

 1. Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
 2. Kopii dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemca inny dokument określający tożsamość;
 3. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Kopii prawa jazdy, co najmniej kategorii „B” wraz z oświadczeniem o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;
 6. Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5- letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);
 7. Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata potwierdzone przez notariusza;         

10. Pisemnego opracowania na temat: „Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej na rynku brytyjskim i irlandzkim w latach 2018-2020”

11. Klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 roku poz. 922).

 

Oferty prosimy przesyłać na adres:

alicja.grabowska@pot.gov.pl, w terminie do dnia 11.12.2017 roku z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w Londynie” w tytule e-maila. 

2017-11-27 08:05:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

2017-11-27 20:36 Anka

przecież nie tak dawno mianowano w Londynie nowego dyrektora

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Sylwetka

»» Jakub Piotrowski z Kępna, właściciel Biura Podróży Kuba Tour »więcej
Newsletter

»

Zamów newsletter